ESCI-UPF

Una educació universitària en igualtat d’oportunitats

El servei d’inclusió dóna suport a aquells estudiants que ho necessitin

servei d'Inclusió

El proper curs acadèmic 2019-2020, ESCI-UPF oferirà el servei d’Inclusió per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, per tal d’oferir igualtat d’oportunitats i de condicions en l’accés a la formació universitària.

Fins ara, l’atenció a aquest col·lectiu s’ha vingut fent mitjançant el pla d’acció tutorial, on els tutors, definits des del primer curs acadèmic, s’encarregaven d’oferir aquesta atenció. A partir d’ara, aquesta acció es complementarà amb el servei d’inclusió i la figura d’una tutora de necessitats educatives especials, Mireia Vera, psicòloga especialitzada en orientació psicopedagògica i laboral, que actuarà de referent en aquests casos.

Des de l’arribada al centre, els alumnes amb necessitats educatives especials podran sol·licitar el suport del servei d’Inclusió, aportant la documentació acreditativa, per tal de  ser acollits i orientats durant el transcurs de la seva vida universitària, així com també, per definir des d’un inici les adaptacions curriculars necessàries i concretar el suport i els recursos requerits.

Durant la seva trajectòria acadèmica es realitzarà un seguiment d’aquelles adaptacions de materials i recursos educatius que s’hagin formalitzat en cada situació, com per exemple la digitalització de documents, ordinadors adaptats, personal de suport, accessibilitat, temps addicional, ampliació del cos de la lletra del text, orientació i intermediació laboral, entre d’altres.

En definitiva, s’avaluaran les necessitats d’adaptacions que requereixi cada estudiant de manera personalitzada, per poder establir canvis en la metodologia d’aprenentatge. Es posaran a l’abast els recursos necessaris per garantir un millor rendiment acadèmic, facilitar l’estada a la universitat i en els casos més extrems, evitar l’abandonament del grau universitari.

Per altra banda, el programa d’inclusió, donarà suport als esportistes d’elit i a les persones en risc d’exclusió social.

Aquest programa és complementari al servei d’atenció psicològica telefònica il·limitada i gratuïta, que en horari de 24 hores / 365 dies l’any, ESCI-UPF ofereix des de fa uns anys a tota la comunitat universitària i als familiars directes, sense límit de temps ni de nombre de trucades o consultes, mitjançant la col·laboració de la Fundación Salud y Persona.

Els interessats poden contactar amb aquest servei per rebre suport, consell i orientació psicològica per a situacions de crisi personals o familiars, angoixa, depressió o ansietat. També per situacions especials com ara assetjament, mobbing, bullying, acompanyament en el dol, problemes de salut, trastorns alimentaris, addiccions i toxicomanies, etc.

Així doncs, ESCI-UPF segueix apostant per orientar els seus serveis a resoldre amb la major eficàcia possible, la diversitat de necessitats de tots els estudiants que cada any acudeixen amb l’aspiració de formar-se acadèmicament i professionalment.

We also recommend you