ESCI-UPF

Quin és el valor social de les universitats?

El retorn social de la inversió en les universitats públiques catalanes

Gràfic Valor social ACUP
Font: ACUP

Fa dos dies es va presentar l’informe realitzat per l’ACUP amb la col·laboració de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF sobre el valor social de les universitats públiques catalanes. Silvia Ayuso, coordinadora de la part quantitativa de l’estudi i directora acadèmica de la càtedra MANGO d’RSC, comparteix el contingut i la rellevància d’aquest estudi.

És evident que les universitats són institucions amb un propòsit social, ja que les seves activitats bàsiques de formació, creació i transferència de coneixement tenen una clara funció de servei a la societat. No obstant això, els intents d’avaluar l’impacte de les universitats en la societat s’han limitat majoritàriament a estimar els efectes econòmics de l’activitat d’aquestes institucions, sense resoldre la qüestió de com es poden avaluar els beneficis socials més amplis creats per l’educació superior.

Amb l’objectiu de recollir l’impacte generat per les universitats més enllà del seu valor de mercat, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha impulsat l’informe “El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa”. Es tracta d’una iniciativa pionera a escala internacional que recull una informació que, fins ara, no havia estat mesurada d’una manera sistemàtica.

L’aproximació quantitativa al valor social de les universitats, realitzada per part de l’equip d’investigadors de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF, ha aplicat la metodologia de càlcul anomenada “del valor social integrat” (VSI). Aquesta metodologia permet objectivar i expressar en termes monetaris el valor creat per una organització –en aquest cas la universitat– per al conjunt dels seus grups d’interès (stakeholders) –aquí, els estudiants, els empleats, les empreses i les entitats, les administracions públiques, la societat i els alumni. L’anàlisi del VSI ha estat aplicat anteriorment al cas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i ha demostrat que és possible valorar en termes monetaris el valor global generat per una universitat, més enllà de les despeses i inversions que duu a terme.

L’anàlisi del VSI de les vuit universitats públiques catalanes ha seguit un procés d’investigació-acció participativa amb representants de les diverses universitats i els seus grups d’interès, fet que ha permès identificar d’una manera sistemàtica les dimensions o variables de valor percebudes com a rellevants. S’ha calculat el VSI que inclou tant el valor social generat a través de l’activitat econòmica –efecte de mercat capturat per indicadors de comptabilitat– com el valor social específic generat als diferents stakeholders mitjançant relacions alienes a les transaccions de mercat –efecte de no-mercat monetitzat amb l’ajuda dels indicadors i proxies (aproximacions) financeres utilitzats. En el cas del denominat valor social específic, s’integra el conjunt de variables de valor identificades en una fase qualitativa de consulta amb els mateixos grups d’interès i que es poden assignar a quatre funcions principals de l’activitat universitària: l’educació, la recerca, la gestió i la governança, i el lideratge social.

Tot i que es tracta d’una primera aproximació amb dades parcials i basada en supòsits i proxies prudents, el valor social específic de les universitats públiques catalanes obtingut l’any 2017 (2.302 M€) supera àmpliament el valor social generat per la seva activitat econòmica en aquest exercici (1.282 M€). El VSI correspon al valor social consolidat, el qual –similar al concepte comptable de la mateixa denominació– té en consideració el valor conjunt generat, de manera que evita duplicitats en el càlcul i puja a 3.583 M€. Els estudiants, seguits dels empleats (PDI i PAS), les empreses i les entitats, les administracions públiques, la societat i els alumni constitueixen, per aquest ordre, els grups d’interès que perceben aquest valor.

Així mateix, cal assenyalar que el VSI consolidat de 3.583 M€ del sistema català d’universitats públiques representa més de quatre vegades l’import rebut de finançament públic. O dit d’una altra manera: per cada 100 euros que la Generalitat de Catalunya destina al finançament de les universitats públiques, aquests es tradueixen en 449€ de retorn social integrat. En aquest sentit, l’informe mostra que el sistema universitari públic de Catalunya no és una despesa, sinó una inversió que crea un valor social significatiu i que, sens dubte, redunda en progrés social, cultural, econòmic i tecnològic.

We also recommend you