ESCI-UPF

TFG, un exercici de síntesi

Molts TFG es converteixen en plans de negoci que molts alumnes decideixen implementar / FOTO: Arxiu ESCI-UPF

Treball de Fi de Grau. TFG. Cinc paraules. Tres lletres. Poques paraules, poques lletres que permeten albirar el final d’una etapa formativa que fa de frontissa entre el món educatiu i el món professional.

Són quatre les fases associades al procés de realització del TFG: elecció del tema, planificació, desenvolupament i, finalment, presentació i defensa del projecte. Totes les fases són importants i cal encadenar-les de manera consecutiva i eficaç per tal de que els resultats assolits siguin òptims.

A ESCI-UPF perseguim que el TFG sigui clarament professionalitzador i, per això, són diversos els professionals de distints àmbits que assessoren als estudiants durant tot el procés de realització del TFG. Així, a més de la figura del director acadèmic de l’assignatura, l’escola posa a disposició dels alumnes un col·lectiu de més de 50 tutors que ofereixen suport personalitzat als estudiants, així com consultors en el camp de l’estadística, de la logística i de l’elaboració de plans de negoci, per tal de que els projectes de TFG siguin el més realistes possibles, impecables acadèmicament i, alhora, si s’escau, puguin ser implementats a nivell pràctic.

En el GNMI, són els alumnes els que trien l’objecte del seu TFG, en base a les seves preferències, inquietuds i futura orientació professional. Tot i que aquest fet és positivament valorat per la major part dels estudiants, el procés de tria no és sempre fàcil… Per això, quan es vol escollir el tema del TFG, convé dur a terme tasques eficaces d’exploració del tema objecte d’anàlisi i, alhora, d’explotació de la informació disponible arreu. En aquesta fase, resulta cabdal recórrer a les eines, plataformes i bases de dades que ESCI-UPF posa a l’abast dels seus estudiants (Google Scholar, les bases de dades SABI, WITS, COMTRADE… esdevenen recursos inestimables en les tasques associades a l’elecció del tema del TFG). Com més fonamentada està aquesta fase en la que l’estudiant escull el tema del seu TFG, més planer sol ser el camí de planificació i desenvolupament del mateix.

Un cop triat el tema, l’estudiant ha de lliurar una breu explicació del mateix, tot identificant-ne els objectius, els límits del seu projecte, la motivació que l’impulsa i tot allò que consideri important de revelar. Amb aquesta informació, la Comissió de Projectes del TFG autoritza o no la realització del projecte, i –en cas d’autorització– assigna un tutor a l’estudiant per tal de que li doni un suport qualificat durant tot el procés de realització del mateix. A mitjans del mes de desembre, tots els estudiants tenen projecte i tutor assignat i, per tant, estan en condicions de passar a les fases de planificació del treball a realitzar i desenvolupament.

La tasca de planificació és molt important i està íntimament lligada a la fase de desenvolupament. Les etapes identificades a l’inici de la realització del projecte solen modificar-se i adaptar-se a una situació canviant a mesura que van passant les setmanes del curs. És a dir, un projecte de TFG no és una cosa immutable que, un cop escollida no resulta susceptible de ser canviada. Cal estar amatent a tots els reptes que s’obren a partir del projecte inicial.

A les fases de planificació i desenvolupament, l’estudiant hi acaba dedicant entre 4 i 6 mesos. És al llarg d’aquest període quan apliquen la major part d’eines i de metodologies apreses durant el grau, amb l’objectiu final de satisfer els reptes i els objectius identificats a l’inici del procés.

El TFG és una assignatura en la que, afortunadament, els esforços dedicats es tradueixen de manera indefectible en una major qualitat del resultat final assolit. Les aptituds i actituds desplegades per l’alumne en les fases d’elecció, planificació i desenvolupament del projecte de TFG són avaluades de manera conjunta pel director acadèmic de l’assignatura i el tutor assignat a cada estudiant. L’objectiu és identificar i valorar les habilitats demostrades per l’alumne en cada etapa del procés seguit.

La fase final és la de presentació i defensa del projecte de TFG. Les últimes setmanes d’elaboració del projecte de TFG –i no abans– s’haurien de dedicar a la redacció de la memòria final. Fins que no es disposa de totes les peces del puzle i l’estudiant sap què és el més rellevant del procés seguit i el que finalment vol emfasitzar, resulta complicat decidir què incloure en la memòria del projecte de TFG. El treball desenvolupat durant tants mesos de feina adquireix matisos diferents, complementaris i de rellevància dispar: és l’estudiant qui, en un exercici crític i mesurat, ha de decidir quins elements vol remarcar i presentar en un lloc preferent i quins altres poden ser silenciats o relegats a un paper secundari.

Un cop presentada la memòria del TFG, cal fer un esforç final: encarar la seva defensa pública –en anglès– davant una Comissió Avaluadora que, prèviament, ha llegit, valorat i avaluat el contingut escrit del document lliurat. La Comissió Avaluadora de cada TFG emet una nota per a cada estudiant que complementa les tasques avaluadores dutes a terme pels tutors i el director acadèmic de l’assignatura. Tots els TFG amb una nota d’Excel·lent són susceptibles de ser publicats (si l’autor en dóna el seu consentiment) en el repositori de treballs acadèmics de la UPF. Aquesta és una bona manera de començar a visualitzar la feina feta.

Però el recorregut del TFG no acaba aquí. La seva voluntat professionalitzadora permet que molts estudiants facin servir el seu TFG com a palanca a l’hora de buscar feina i, molts cops, com a element decisiu en el procés de selecció enfront d’altres candidats.

Els millors TFG segueixen el seu recorregut presentant-se a convocatòries de premis de diversa tipologia. Aquest és el cas de l’alumni Helena Aguilar, que va guanyar el premi del Patronat d’ESCI-UPF al millor TFG acadèmic l’any passat pel seu projecte: MOVe-U: Proyecto de Mobility As A Service en Barcelona siguiendo el modelo Lean StartUp, dirigit pel professor Jordi Aguilar, i que acaba de ser premiada pel Consell Social de la UPF.

Aquest premi és una bona notícia per a tota la comunitat ESCI-UPF. Esperem que resulti engrescadora i motivadora per a tots els estudiants que, tot just ara, estan iniciant la singladura del seu projecte de TFG. Esperem que, com en el viatge cap a Ítaca, gaudiu de la travessia!

We also recommend you