LCA4Climate

Tips Sostenibles

Com saber si un producte és sostenible?

  • 27/05/2020
  • 2 mins reading time
Com saber si un producte és sostenible?
Foto: Shutterstock

Per saber si un producte és realment sostenible cal considerar tot el seu cicle de vida. Com fer-ho? L'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) permet analitzar tots els impactes ambientals associats a totes les etapes del cicle de vida d'un producte, essent una eina clau tant per la indústria com per als consumidors.

L’ACV és una eina metodològica que serveix per mesurar l’impacte ambiental d’un producte, servei, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida. Per exemple, contempla des de l’extracció i el processament de matèries primeres per a fabricar un producte, el transport i la distribució del producte al consumidor i l’ús del producte per part del consumidor, fins a la seva eliminació després de l’ús. Es basa en la recollida i l’anàlisi de les entrades i sortides del sistema (recursos naturals, emissions, residus i subproductes) per obtenir dades quantitatives dels seus impactes ambientals potencials, amb l’objectiu de poder determinar estratègies per a la seva minimització o reducció.

Tant la indústria com els consumidors utilitzen cada vegada més aquesta eina per a la presa de decisions científicament informades. I aquí justament està la clau d’aquesta metodologia: la informació que proporciona serveix perquè les empreses i els consumidors considerin tots els impactes en el medi ambient derivats de totes les etapes del cicle de vida d’un producte. Per això, des de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF els investigadors treballen per obtenir informació científicament contrastada sobre el comportament ambiental dels productes, contribuint així l’acció climàtica.

ACV per a la presa de decisions

Per entendre com els productes impacten en el medi i escollir opcions més sostenibles, avui als Tips Sostenibles repassem passa per passa el cicle de vida d’un producte. A cada etapa es consumeixen uns recursos naturals i s’emeten unes emissions al medi i, per tant, identificar i abordar aquests impactes pot fer que una empresa sigui més sostenible, convertint-se en una opció més atractiva pels consumidors.

  1. Disseny: Segons els experts, l’etapa de disseny del producte té la influència més gran en el seu cicle de vida i en l’impacte ambiental general. Així, desenvolupar productes basats en criteris ambientals pot minimitzar-ne l’impacte al llarg del seu cicle de vida, reduir-ne els costos i augmentar-ne l’avantatge competitiu.
  2. Extracció de matèries primeres: Totes les matèries primeres que necessitem i utilitzem provenen del medi ambient. Per tant, apostant per bioproductes o materials reciclats minimitza el consum de matèries primeres limitades per a generar nous productes i contribueix a tenir cura del medi ambient.
  3. Fabricació: A l’hora de fabricar productes, mesures com la conservació d’energia, conservació o reciclatge de matèries primeres o mesures per evitar la contaminació de l’aire, l’aigua o el sòl, eviten impactes perjudicials i protegeixen el medi ambient.
  4. Distribució i embalatge: Fabricar productes localment i utilitzar vehicles de transport elèctrics reduirà la quantitat de contaminants alliberats a l’atmosfera. A més, simplificar els envasos evita generar residus innecessaris.
  5. Ús: L’impacte d’un producte sobre el medi ambient durant el seu ús dependrà del tipus de producte i, per tant, tenir en compte aspectes com el consum d’energia o de recursos en ús o per al manteniment, pot minimitzar el seu impacte.
  6. Final de vida: Els productes dissenyats per ser fàcilment reciclats, reutilitzats o compostats tindran un impacte menor en el medi ambient, permetent tornar a utilitzar els materials que conformen el producte.

Com a consumidors, si considerem aquestes qüestions a l’hora d’escollir un producte o un altre estarem contribuint a protegir el nostre medi ambient. I això, ara que ens enfrontem al canvi climàtic, el repte més gran del segle XXI, és més necessari que mai.

We also recommend you