ESCI-UPF

El curs introductori al GNMI

Una setmana per assentar les bases i per començar a conèixer els companys

Curs introductori GNMI
Foto: Arxiu ESCI-UPF

Els alumnes de 1r del GNMI comencen el curs abans que ho facin les classes oficials. A ESCI-UPF es fa una setmana introductòria amb l’objectiu d’anivellar els coneixements dels nous estudiants i proporcionar eines d’anàlisi crítica i constructiva.

Des dels inicis d’ESCI-UPF, primer amb el Graduat Superior en Comerç Internacional (títol propi de la Universitat Pompeu Fabra) i, després, amb el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI), la institució ha apostat per oferir un curs introductori als estudiants de nou accés.

Aquest curs introductori no s’ha mantingut immutable al llarg del temps, sinó que s’ha anat adaptant als requisits acadèmics del propi grau, però també a la formació de base dels nous estudiants. En els seus inicis, el curs introductori tenia dos pilars clars:

  • Anivellar els coneixements de matemàtiques dels alumnes o, si més no, reduir les diferències en els coneixements dels alumnes amb diferents perfils d’accés.

  • Introduir a l’alumnat en el món bàsic de la informàtica. Convé recordar que, des del seu naixement, un element diferencial d’ESCI-UPF va ser el de requerir als seus estudiants disposar d’un ordinador portàtil amb el que assistir a classe. Aquest fet, que es pot considerar força normal en els nostres dies, era un element disruptiu fa 25 anys. Donat que molts estudiants tenien el seu primer contacte amb la informàtica amb el portàtil requerit amb la matrícula, es va considerar convenient formar-los en el seu ús abans de començar les classes regulars.

En ple segle XXI ens pot resultar estranya la necessitat d’esmerçar temps i recursos a ensenyar a joves de 18 anys sobre com fer servir un ordinador o els programes més habituals de processament de textos. En canvi, es tractava d’una necessitat cabdal a mitjans i finals dels anys noranta.

Amb el pas dels anys, els continguts informàtics del curs introductori van anar desapareixent per innecessaris: la tinença de PC portàtils s’havia anat estenent i, a més a més, la immensa majoria dels nous estudiants havien tingut contactes previs amb ordinadors i programari durant l’educació secundària.

Tot i això, es va seguir mantenint la impartició d’unes sessions introductòries de matemàtiques abans de començar el curs regular.

Des de fa quatre cursos acadèmics, ESCI-UPF ha optat per ampliar els continguts formatius del curs introductori, acompanyant les sessions de matemàtiques amb l’ensenyament temptatiu de dues matèries més: el tractament de dades i l’entorn econòmic, polític i social. La idea és proporcionar eines d’anàlisi crítica i constructiva que seran útils als estudiants durant el GNMI.

Les tres matèries objecte d’estudi en el curs introductori (matemàtiques, estadística i anàlisi de l’entorn) són impartides en un context lúdic, innovador i captivant que facilita a l’estudiant el procés de recordar i/o assimilar els conceptes explicats.

Dos són els objectius perseguits amb la programació del curs introductori previ a l’inici dels estudis de grau:

1. Facilitar el procés d’integració dels estudiants en un entorn que els és nou: l’universitari.

2. Trobar llocs comuns compartits entre els estudiants en l’àmbit de diverses matèries que, tot i haver estudiat en etapes educatives prèvies, seran objecte de desenvolupament i d’anàlisi acurada durant el GNMI.

El grau de satisfacció dels estudiants pel que fa al desenvolupament i als continguts de les diferents matèries que configuren el curs introductori és molt elevat, a la vista de la nota amb la que qualifiquen tant les sessions com al professorat un cop acabats els 4 dies de formació. Aquest fet encoratja ESCI-UPF a seguir oferint el curs introductori, tot i adaptar els seus continguts a les necessitats dels futurs estudiants de nou accés.

We also recommend you