ESCI-UPF

Jornada de bones pràctiques docents al GNMI

  • 09/02/2024
  • 3 mins reading time
Bones pràctiques docents
Foto: ESCI-UPF (Martí Nogués)

La primera jornada de bones pràctiques docents al GNMI celebrada aquest desembre a ESCI-UPF, va buscar posar en comú experiències acadèmiques per afrontar els desafiaments, actuals i futurs, de l’educació superior.

El profund procés de canvi social i disrupció tecnològica en què ens trobem immersos està sacsejant el nostre dia a dia. Les conseqüències, previstes o no, són observables en les dimensions més variades de les nostres vides, i l’educació no n’és una excepció.

En les diferents reunions del claustre i d’avaluació en les que el professorat ens trobem hem anat compartint com han anat canviant les competències bàsiques, interessos i actituds dels estudiants. Per altra banda, les habilitats i coneixements requerits per fer negocis i màrqueting internacionals, també estan en constant evolució.

Conscients de la necessitat de donar resposta, sempre parcial, a aquest repte de dimensions extraordinàries, el passat 14 de desembre vam organitzar la primera jornada de bones pràctiques docents al GNMI, que varen tenir com a objectiu la compartició d’experiències, recursos i coneixements entre la comunitat de docents que participem al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

No és el primer cop que ESCI-UPF organitza un fòrum de debat similar. Anys enrere, amb motiu del canvi de model educatiu a l’Espai Europeu d’Educació Superior, vam obrir un iniciativa semblant per a la compartició d’experiències amb l’objectiu d’abordar el repte d’adaptació al nou model. En anys més recents, especialment després de l’impacte de la COVID-19, també van motivar intensos debats –fins i tot, durant el confinament– sobre com aconseguir que l’experiència d’aprenentatge dels nostres estudiants seguís mantenint els elements força que l’havien caracteritzat.

La finalitat última de la jornada del passat 14 de desembre era que aquests exemples servissin d’objecte de debat i font d’inspiració per al continu procés d’adaptació del model docent del GNMI a les necessitats i als desafiaments de l’educació universitària en el context actual.

Van participar-hi els responsables docents d’assignatures de tots els cursos del grau amb propostes d’innovació que englobaven els diferents moments de cada assignatura: des de la presentació dels continguts el primer dia de classe, a la creació de vincles i distribució de rols entre els membres d’un equip de treball o a la utilització de les eines d’IA a l’abast dels estudiants per a la preparació de les activitats avaluables.

Així, per exemple, Samer Ajour, professor d’International Business Finance (assignatura optativa), va exposar en detall l’activitat que ha proposat als seus estudiants durant el primer dia de classe per a què es comencin a familiaritzar amb la complexitat de les finances internacionals d’una manera més amena. Al seu torn, Axel Sanz, docent d’Habilitats emprenedores (assignatura obligatòria de primer curs) va presentar la seva pròpia versió de l’Spaghetti Challenge, una activitat de dinamització dels grups de treball i de reflexió sobre les funcions i rols que prenen cadascun dels seus membres.

La disrupció tecnològica i la incorporació de les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge van tenir un protagonisme indiscutible. Àngel Gil, professor de Matemàtiques (assignatura obligatòria de primer curs) va compartir la seva experiència amb la utilització extensiva dels recursos del LMS de programari lliure Moodle que ESCI-UPF, i moltes d’altres institucions d’educació superior del país, utilitzen en el seu campus virtual.

Per la seva banda, Mercè Roca, professora d’Statistics (assignatura obligatòria de primer curs) i de Market Research Analytics (assignatura optativa) va presentar com, des del confinament el març del 2020, ha estat utilitzant àmpliament els videotutorials per a reforçar continguts específics de les assignatures que imparteix. Per últim, José Miguel Aliaga, professor de Logística Internacional (assignatura obligatòria de tercer curs) i Compres Internacionals (assignatura optativa) va presentar les rutines de treball amb IA que proposa als seus estudiants.

Per la seva part, Tomislav Rimac, professor de l’assignatura d’International Strategic Management (assignatura obligatòria de quart curs) va valorar els avantatges i inconvenients de treballar amb modelitzacions per ordinador perquè els alumnes de darrer curs del GNMI no només s’apropin a la gestió estratègica des d’una perspectiva teòrica sinó que també puguin palpar en temps real les conseqüències de certes decisions sobre les operacions de l’empresa internacional.

En aquesta mateixa línia, Xavier Carbonell, docent de Responsabilitat Social de les Organitzacions (assignatura obligatòria de quart curs) i Auditoria (assignatura optativa) va presentar l’experiència “Auditor per un dia” en què els alumnes matriculats a aquesta darrera assignatura tenen l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat d’aquesta professió i de trencar alguns dels falsos mites al seu voltant.

Per últim, Joan Pere Plaza, docent de European Integration (assignatura obligatòria de segon curs) i d’EU Trade Policy in Changing Times (assignatura optativa), va presentar com les vinyetes editorials poden ser utilitzades com a recurs per incentivar la reflexió crítica i consolidar els continguts d’una assignatura i, fins i tot, per a l’avaluació d’aquesta.

Les experiències docents innovadores al GNMI, que busquen complementar la clàssica magistralitat unidireccional, no s’esgoten en aquelles que es van presentar en la jornada del passat dia 14. De fet, aquesta jornada només va significar una renovació del nostre compromís a revisar recurrentment el nostre model docent, repensant què fem i, encara més important, què aconseguim que facin i aprenguin els nostres estudiants per tal que adquireixin les competències que els demandarà l’entorn empresarial i social un cop acabin el grau.

En aquest sentit, aquesta jornada es va plantejar com la primera de moltes que hauran de seguir en els propers trimestres i cursos acadèmics i on els docents del GNMI hi trobaran un espai de reflexió idoni per continuar discutint sobre les noves rutes a prendre, en aquests moments de tempesta, per a què els estudiants del GNMI segueixin arribant a bon port.

 


Joan Pere Plaza, professor del GNMI
Mercè Roca, cap d’estudis del GNMI

We also recommend you