ESCI-UPF

La nova llei d’igualtat retributiva

Llei igualtat retributiva
Foto: Blog Cuatrecasas

Laia Serradell, coordinadora de la Unitat d’Igualtat a ESCI-UPF, ens explica que aquest mes d’octubre s’ha aprovat un Reial Decret pel qual homes i dones han de tenir la mateixa retribució si fan la mateixa feina. Aquest fet és important per acabar amb la bretxa salarial i un pas més cap a la igualtat.

El 14 d’octubre es va publicar al BOE el Reial Decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre dones i homes. El nou Reial Decret entrarà en vigor d’aquí a sis mesos, el 14 d’abril de 2021.

Aquest Reial Decret complementa un decret anterior pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i desenvolupa el que s’estableix a l’Estatut dels Treballadors, és a dir, l’obligació que la classificació professional es realitzi d’acord amb criteris lliures de discriminació i la garantia d’absència de discriminació, tant directa com indirecta, entre dones i homes en el cas dels contractes a temps parcial.

Aquest Decret va enfocat a eliminar la bretxa salarial existent, és a dir, la diferència de salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes. Aquesta dada és un indicador de discriminació retributiva, ja que indica en quina mesura el salari dels homes és superior al salari de les dones. T’imagines que, per exemple, la retribució per un mateix contracte de pràctiques amb iguals responsabilitats i dedicacions fos diferent per una noia que per un noi?

Malgrat els avenços legislatius impulsats pels diversos governs, la bretxa salarial continua sent una realitat a l’estat. A Catalunya, la bretxa salarial es situa en el 23,4% segons les darreres dades de l’evolució de la bretxa salarial publicades per la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada no només indica que les dones tenen sous més baixos, sinó que les diferències laborals entre homes i dones es tradueixen en altres indicadors: les dones també tenen contractes amb més parcialitat i més temporalitat i, com més llarga és la vida laboral, més profunda és la distància entre sexes. Cal destacar que la bretxa salarial no només té un impacte en el moment actual de moltes dones, sinó que el fet de percebre un salari inferior, més parcialitat i més temporalitat es tradueix en menors cotitzacions per a la jubilació, augmentant així el risc de pobresa per a les dones grans.

El Reial Decret d’igualtat retributiva aprovat facilita la identificació de les discriminacions salarials a través d’un conjunt d’instruments de transparència:

  • El Registre retributiu amb informació desagregada per sexe, classificació professional i tipus de retribució;

  • L’Auditoria retributiva que inclou l’avaluació dels llocs de treball i un pla per corregir les desigualtats;

  • Un sistema de valoració dels llocs de treball que respecti el principi d’igual retribució per a llocs d’igual valor.

El missatge donat pel Consell de Ministres és molt clar, tal i com afirma la Ministra d’Igualtat Irene Montero: “A igual trabajo, igual salario entre mujeres y hombres.

A banda d’aquest Decret, també es va aprovar en la mateixa data el Reial Decret sobre els plans d’igualtat que busca que les empreses disposin de plans que continguin un diagnòstic negociat amb els agents socials i abastin des del procés de selecció de personal i la permanència en una empresa fins a la sortida del lloc de treball.

Ambdós Reials Decrets suposen un gran avenç històric i són un nou impuls per eliminar les bretxes salarials existents i les desigualtats i estereotips que afecten a les dones en el món laboral.

We also recommend you