LCA4Climate

Economia circular a Europa: en quin moment estem?

Economia circular a Europa: en quin moment estem?
Foto: Shutterstock

L'economia circular és una solució al model lineal actual que consisteix en explotar recursos naturals, transformar, produir, consumir i rebutjar. Per aconseguir aquest canvi de model, què fa la Unió Europea? Repassem les mesures adoptades per accelerar la transició d'Europa cap a una economia circular.

El 2 de desembre de 2015, la Comissió Europea va aprovar el seu primer Pla d’Acció sobre Economia Circular. Aquest pla establia les bases per a la transició cap a aquest nou model productiu, amb l’objectiu de transformar l’economia cap a una economia eficient en l’ús de recursos i generar nous avantatges competitius per a Europa. Fonamentalment, tractava de cercar models per donar més valor als productes i als materials, procurant que es mantinguessin el major temps possible dins el cicle productiu i generant la menor quantitat de residus. Aquest nou paradigma pretenia també impulsar a les empreses cap a nous models de negoci, així com protegir-les de la dependència en l’ús de materials provinents d’altres països.

Des de l’aprovació d’aquest primer pla d’acció sobre economia circular fins a l’actualitat, s’han anat agreujant i fent cada cop més evidents, tant per a l’Administració com per a la societat en general, una sèrie d’impactes ambientals associats a l’activitat humana entre els quals destaquen: el canvi climàtic, l’estrès hídric, la contaminació dels oceans o l’augment del risc d’extinció d’espècies animals i vegetals. La suma de tots aquests factors va encoratjar la Unió Europea a presentar un pla de xoc, l’anomenat Pacte Verd Europeu (European Green Deal), el desembre del 2019. L’objectiu del mateix era el d’establir un full de ruta per aconseguir que Europa esdevingui d’ara al 2050 el primer continent neutre en emissions de gasos d’efecte hivernacle i que alhora sigui competitiu, eficient en l’ús de recursos i que protegeixi la salut i el benestar de tots els seus ciutadans.

Davant aquest nou enfocament, l’11 de març del 2020, la Comissió Europea va presentar un Nou Pla d’Economia Circular que pretén accelerar el compliment dels objectius del Pacte Verd, aprofitant les accions posades en marxa des de 2015. L’objectiu general d’aquest pla és reduir la petjada de carboni de la Unió Europea i duplicar d’aquí a deu anys la taxa de circulació de materials. Segons Brussel·les, aplicar mesures ambicioses d’economia circular permetrà a Europa incrementar el seu PIB en un 0,5% el 2030 i crear al voltant de 700.000 llocs de treball.

El nou pla va una mica més enllà que el primer, posant més èmfasi en les etapes de disseny i producció, per assegurar que els recursos utilitzats romanguin el major temps possible dins l’economia europea (que siguin més durables, es puguin reparar o incrementin el percentatge de materials reciclats); així com en l’etapa de consum, per exemple, empoderant els consumidors per a fer-los partícips de la transició establint el “dret a reparar” com a principal mesura per acabar amb l’obsolescència programada dels dispositius tecnològics i augmentar el seu cicle de vida. Aquest “dret a reparar” s’està avaluant per ser incorporat en la revisió de la Directiva 2019/771 (que determina aspectes dels contractes de compra-venda).

De totes aquestes mesures s’extreu que la transformació cap a una economia circular ha de ser sistèmica i profunda, implicant als diferents agents involucrats, productors, consumidors i administració a tots els nivells. El full de ruta i les accions a dur a terme estan clares. Posem fil a l’agulla?

We also recommend you