ESCI-UPF

La internacionalització a casa

Internacionalització
Foto: Arxiu ESCI-UPF

Un excel·lent mecanisme per adquirir competències interculturals i internacionals al GNMI sense sortir de casa és mitjançant els més de 500 estudiants estrangers que ESCI-UPF rep cada any.

Per a un estudiant universitari, i des d’una perspectiva acadèmica, l’exercici d’internacionalització del currículum més conegut passa per la realització d’una estada en una universitat estrangera, ja sigui sota el paraigües Erasmus+ o sota un acord bilateral entre universitats.

Aquesta experiència, d’una banda permet avançar i complementar crèdits en la universitat d’acollida i, des de la perspectiva personal, aporta una vivència inoblidable i una magnífica oportunitat per demostrar-se, a la pràctica, la capacitat i l’habilitat de funcionar en entorns multiculturals.

A ESCI-UPF, aquesta vessant internacional amb caràcter optatiu s’articula amb una àmplia oferta de places a 35 institucions de reconegut prestigi arreu del món i es tradueix en una taxa d’estudiants graduats que han realitzat una estada fora propera al 70%.

La internacionalització a l’estranger no és l’únic mecanisme per a l’adquisició de competències interculturals i internacionals. No tant com a alternativa, sinó més aviat com a mecanisme interdependent, Jane Knight a Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization (Knight, Rotterdam, 2008) va elaborar el concepte d’Internacionalització a Casa (IaC). Per a Knight, el concepte d’IaC passava per treballar i desenvolupar aquestes competències sense moure’s de la institució d’origen mitjançant el disseny i la implementació de plans d’estudi, de programes d’assignatures, de mecanismes d’ensenyament, d’activitats d’aprenentatge i de propostes extracurriculars, entre d’altres, que les impulsessin i fomentessin.

«a ESCI-UPF es donen les condicions idònies per a què els estudiants del grau també s’internacionalitzin a casa»

La IaC ha estat present en el GNMI i a ESCI-UPF des de la seva pròpia concepció. En aquest sentit, tant a través de la formació en idiomes com mitjançant el conjunt d’assignatures que configuren el pla d’estudis del GNMI, es programen activitats d’aprenentatge que desenvolupen l’adquisició de les competències i dels coneixements necessaris per treballar en entorns multiculturals de qualsevol àrea funcional d’una empresa.

Igualment, l’entorn afavoreix la IaC. A més de l’ús de l’anglès com a llengua de docència a les aules, resulta habitual sentir a parlar en diferents llengües estrangeres pels passadissos d’ESCI-UPF: alemany, anglès, coreà, danès, francès, italià, japonès, portuguès, suec, xinès, entre moltes d’altres. De fet, cada any, ESCI-UPF rep més de 500 alumnes de diverses nacionalitats, ja sigui en modalitat d’intercanvi o com a visitants, tots ells cursant en les respectives universitats d’origen estudis relacionats amb els impartits a ESCI-UPF.

És molt enriquidor que les classes es beneficiïn de les contribucions, opinions i perspectives d’estudiants estrangers. Però, a més, l’acollida de tot aquest col·lectiu obre un immens ventall de possibilitats de relació, ja sigui compartint activitats lúdiques, experiències personals o intercanvis lingüístics. I és que la seva presència possibilita adquirir una actitud envers el multiculturalisme tot parlant, convivint i treballant amb gent de diverses procedències i cultures que tenen distintes maneres de fer i de veure les coses.

Amb tot, la combinació de l’orientació internacional del programa del GNMI amb l’ambient i les dinàmiques que es creen en aquesta institució permet concloure que a ESCI-UPF es donen les condicions idònies per a què els estudiants del grau també s’internacionalitzin a casa.

We also recommend you