ESCI-UPF

Conveni de cooperació educativa o contracte de pràctiques laborals

Diferències entre els dos models de document per tenir un estudiant en pràctiques

Pràctiques models de conveni
Foto: andersen.com

Les empreses que volen acollir estudiants en pràctiques moltes vegades desconeixen les opcions de contractació que ofereix el nostre marc legal. El Career Service d’ESCI-UPF explica el ventall de possibilitats.

Per diferenciar el conveni de cooperació educativa del contracte laboral en pràctiques a l’hora d’incorporar un candidat, cal que fem èmfasi en cada tipologia i decidir realment quina serà la millor opció.

D’una banda, el conveni de cooperació educativa té per objecte l’aplicació pràctica dels coneixements que l’alumne està adquirint a la Universitat (Reial decret 592/2014, 11 de juliol). Aquest acord es gestiona a tres bandes: universitat, estudiant i empresa. Així doncs, va dirigit a estudiants universitaris sota l’empara del curs acadèmic vigent, un cop s’ha gestionat la matrícula.

Al Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI), aquest conveni pot ser de modalitat curricular o extracurricular. Els curriculars aniran sempre lligats a l’assignatura obligatòria de Pràctiques d’empresa. En canvi, els extracurriculars són opcionals un cop l’estudiant ha superat el 50% del grau. No van lligats a cap assignatura. En tots dos casos, si hi ha retribució s’ha de donar d’alta la cotització a la Seguretat Social.

En el mateix conveni, ha de quedar designat un tutor per part de l’empresa i un projecte formatiu on hi haurà les competències genèriques, les específiques i les tasques encomanades que haurà de complir l’estudiant. Aquest tutor professional i vinculat a l’empresa s’encarregarà d’orientar i supervisar el treball durant les pràctiques de l’estudiant, així com d’emetre un informe de valoració sobre les aptituds demostrades per l’estudiant durant el transcurs de la seva estada. La Universitat també haurà d’assignar un tutor acadèmic per coordinar les tres parts i fer el seguiment de les pràctiques.

D’altra banda, el contracte en pràctiques segons la legislació actual té per objecte l’obtenció per part del treballador de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Es tracta, doncs, que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats i establir, ara sí, la primera relació laboral.

A l’hora de seleccionar els candidats haurem de verificar que:

  • Estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts.

  • No hagin transcorregut més de 5 anys des de la terminació dels estudis (o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat).

  • La durada del contracte anirà de 6 mesos a 2 anys, encara que pot modificar-se per acord en conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu fixarà també els llocs de treball, grups, nivells o categories professionals que puguin formalitzar contractes en pràctiques, així com la retribució,

  • El salari a abonar durant el primer any mai serà inferior al 60% del fixat per a un treballador en un lloc de treball equivalent i, en el segon any, no baixarà del 75%.

També té uns incentius per l’empresa definits al SEPE.

Així doncs, vistes les dues modalitats contractuals per incorporar talent junior a l’empresa, es veu que poden anar lligades cronològicament. Seguint la filosofia del learning by doing, els alumnes que durant el penúltim i últim any del grau universitari facin pràctiques obligatòries i extracurriculars en una empresa, poden continuar amb un contracte en pràctiques per seguir amb la seva carrera professional dins l’organització, ara ja sí amb una relació plenament laboral.

We also recommend you