Business

Standby i crèdits documentaris són operacions diferents

Standby i crèdits documentaris
Foto: Shutterstock (Rifrazione_foto)

Els stanby i els crèdits documentaris són dos tipus d’operacions que s’utilitzen molt sovint en les operacions de comerç internacional. Analitzem aquí la seva naturalesa.

Comencem amb les definicions d’aquestes dues operacions per entendre el marc en el que s’inscriuen.

“S’emeten standby per donar suport al pagament quan sigui vençut o després de l’impagament, en base a les obligacions donades en préstec o avançaments, o bé quan es produeixi o no hi hagi una altra contingència” segons diuen E. James Bryrne, James G. Barnes i Gary W. Collyer en el prefaci de la Publicació 590 d’ICC, International Standby Practices.

Tanmateix els crèdits documentaris, segons l’article 2, Definicions, de la Publicació 600 de la ICC, Regles i Usos uniformes dels crèdits documentaris, són “Qualsevol compromís, com sigui que s’anomeni o es descrigui, que és irrevocable i constitueix, per tant, un compromís definitiu del banc emissor per honorar una presentació conforme”.

La diferència és clara. El beneficiari d’un standby voldria no haver-lo d’utilitzar mai, mentre que el beneficiari d’un crèdit documentari està disposat a utilitzar-lo per rebre els seus diners.

Els standby tenen, des del 1998, les ISP 98 que són les seves pròpies regles redactades per l’Institut Internacional Banking Law & Practice Inc. i aprovades per la Comissió de la CCI de Tècniques i Pràctiques Bancàries sota el número de publicació 600 anteriorment esmentat. Enlloc es fa menció que els crèdits documentaris es puguin acollir a aquestes regles.

Els crèdits documentaris, que són operacions de diferent naturalesa, també tenen les seves pròpies regles, les Regles i Usos Uniformes per la pràctica dels crèdits de documentaris, que han estat revisades diverses vegades al llarg de la seva existència i la versió actual en vigor es l’abans esmentada, publicació 600.

No obstant això, a diferència de les ISP 98, les UCP 600 permeten que els standby, tot i ser operacions de naturalesa diferent, puguin sotmetre’s a aquestes regles. Ho llegim concretament a l’article 1, Aplicació de les UCP,  “Les Regles i Usos uniformes per a crèdits documentaris, revisió de 2007, publicació ICC número 600 (UCP) són regles que s’apliquen a qualsevol crèdit documentari (crèdit) (incloent, en allò que els sigui aplicable, qualsevol standby) quan el text del crèdit indiqui expressament que està subjecte a aquestes normes. Són vinculants per a totes les parts a no ser que siguin expressament modificats o exclosos pel crèdit”.

Les operacions són de naturalesa diferent i és clar que no tots els articles de la UCP 600 són aplicables als standby, però la dificultat és precisament identificar quins casos apliquen i quins no. L’article 17a, per exemple, quan diu que s’ha de presentar “almenys un original de cada document que s’estipuli al crèdit”, en un standby només s’aplicaria a la declaració d’incompliment que és el document més important per sol·licitar la seva execució.

Molts dels documents que pot sol·licitar un standby poden considerar-se complementaris i, per tant, la UCP 600 no els seria aplicable. D’altra banda, seran clarament aplicables els articles que regulen les obIigacions del banc emissor, els terminis de revisió o les formes de notificació de discrepàncies, entre d’altres.

A la publicació dels estàndard de Swift 2020, podem llegir “Per emfasitzar clarament que alguns missatges de la categoria 7 estan enllaçats amb crèdits documentaris, altres per a garanties / cartes de crèdit standby i que es poden utilitzar per a tots dos, la publicació de la Guia de referència de missatges (a partir del 24 de juliol de 2020) es dividirà en 4 parts, de la següent manera:

  • Part 1: Crèdits documentaris MT 700, MT 701, MT 705, MT 707, MT 708, MT 710, MT 711, MT 720, MT 721, MT 730 i MT 734.

  • Part 2: Comuna a diversos instruments MT 732, MT 740, MT 742, MT 744, MT 747, MT 750, MT 752, MT 754, MT 756 i MT 759.

  • Part 3: Garanties / Cartes de crèdit standby MT 760, MT 761, MT 765, MT 767, MT 768, MT 769, MT 775, MT 785, MT 786 i MT 787.

  • Part 4: Grup comú MT 790, MT 791, MT 792, MT 795, MT 796, MT 798 i MT 799.

Aquesta és una demostració clara que el mercat considera les operacions standby de diferent naturalesa que els crèdits documentaris. Seria millor que els bancs emissors sotmetessin els standby a les seves pròpies regles i reservessin les UCP 600 per als crèdits documentaris.

Com diu un proverbi anglès, una sabata per a cada peu.

We also recommend you